Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye

Kérelem benyújtása

 

Az ellátásról és az igénybevétel módjáról, feltételeiről a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet rendelkezik.

Az ápolást és gondozást nyújtó intézményekben olyan személyekről gondoskodnak teljes körűen, akik önmaguk ellátásáról nem vagy csak folyamatos segítséggel képesek gondoskodni.

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény az idősek otthona, a pszichiátriai betegek otthona, a szenvedélybetegek otthona, a fogyatékos személyek otthona, valamint a hajléktalanok otthona, melyek a teljes körű ellátás keretében biztosítják a napi legalább ötszöri étkeztetést; a szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást; a mentális gondozást; az egészségügyi ellátást; valamint a lakhatást. Az ápolás és a gondozás mellett az ellátást igénybevevők számára szükség szerint foglalkoztatást és egyéb habilitációs, rehabilitációs jellegű ellátást is nyújtanak.

 

 

Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye

Postacím: 3770 Sajószentpéter, Csiba László u.1.

Intézményvezető: Füleki Tímea Mária

Központi telefon: 70/ 199 2793

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szenvedélybetegek Otthona

 • Szenvedélybetegek ápoló-gondozó részlege

Szervezetiegység-vezető: Baloginé Rónai Beáta

Telefonos elérhetőség: 20/502 1010

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • Szenvedélybetegek rehabilitációs részlege

Részleg vezető: Molnárné Csire Marianna

Telefonszám: 06 70/ 199-2794

E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szenvedélybetegek ápolás-gondozást nyújtó részlege

Itt történik azon 18 éven felüli szerfüggő, illetve függőséget okozó anyaggal visszaélő személyek teljes körű ellátása, ápolása és gondozása, akik rokkantak, vagy betöltötték a nyugdíjkorhatárt. Betegségük miatt nem képesek önmagukról gondoskodni, de gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és önálló életvitelre nem képesek.

 

Szenvedélybetegek rehabilitációs részlege

A részleg olyan 18-62 év közötti, gyógyulásra motivált férfiak és nők rehabilitálását végzi, akik alkoholfüggőségük miatt önálló életvitelre nem képesek, és ezt belátva önként kérik felvételüket. Csak az a szenvedélybeteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel.

 

Az ellátás igénybevételének módja

Az intézményi szolgáltatások igénybevétele az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli, vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénybe vevő személy cselekvőképtelen, a kérelmet - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – törvényes képviselője terjeszti elő. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, az intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

A KÉRELEM adatlap kitöltése, valamint az alábbi csatolt dokumentumok alapján lehet nyilvántartásba kerülni:

 • szakorvosi vélemény,
 • gondnokság alatt álló személyek esetében gondnokkirendelő határozat,
 • amennyiben az ellátást igénylő ideiglenes gondnokság alatt áll, úgy az illetékes Gyámhatóság előzetes jóváhagyása is szükséges,
 • éves nyugdíjösszesítő,
 • jövedelemigazolás, vagyonnyilatkozat.

 

Előgondozás

Az intézményvezető vagy az általa megbízott személy szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba-vételéről, valamint az előgondozás elvégzésének időpontjáról.

Az előgondozási feladatokkal megbízott munkatárs a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.

 

Férőhely hiányában az intézményvezető az ellátást igénylőt nyilvántartásba veszi. Pozitív döntés estében a férőhely elfoglalható időpontjáról az intézményvezető külön értesítést küld a jogosultnak/törvényes képviselőjének. A férőhelyet a férőhely elfoglalásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül lehet elfoglalni.

Amennyiben a megadott 8 napos határidőn belül a kérelmező nem foglalja el a férőhelyet; az elhelyezés iránti igénye törlésre kerül.

Nem kerül törlésre a férőhely iránti kérelem, ha a helyfoglalást az igénylő neki fel nem róható okból nem tudta megkezdeni.

Az intézményvezető az ellátás iránti kérelmet elutasítja, ha az ellátást igénylő

 • fertőző betegségben szenved,
 • az ellátásra nem jogosult,
 • az intézmény szolgáltatása állapotának nem megfelelő.

 

Az intézményi jogviszony létesítéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a férőhely elfoglalásáról szóló értesítés,
 • érvényes személyi igazolvány,
 • születési anyakönyvi kivonat,
 • TAJ kártya,
 • utolsó havi nyugdíjszelvény,
 • korábbi kórházi zárójelentés,
 • igazolás arról, hogy nem szenved fertőző betegségben,
 • 3 hónapnál nem régebbi szakorvosi vélemény (a területileg illetékes fekvőbeteg gyógyintézet pszichiátriai osztályának, vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának szakvéleménye)
 • 1 db igazolvány fénykép (ajánlott).

A jogviszony létesítéséhez az igénylő és törvényes képviselőjének személyes jelenléte szükséges. Az igénylő és/vagy törvényes képviselője a férőhely elfoglalásakor a Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye 3770 Sajószentpéter, Csiba László út 1. szám, mint ellátást nyújtó intézmény képviselője köt megállapodást. Nyilatkozatot tesznek a lakcímbejelentésre és a zsebpénz kifizetésére vonatkozóan.

 

Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor nyilatkozik az arról, hogy adatokat szolgáltat az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz; valamint hozzájárul az adatok KENYSZI (Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről) rendszerben történő kezeléséhez.

A gondozottak bentlakásos rehabilitációja hosszú távú, (átlagosan 3 év), de egy alkalommal, legfeljebb 2 évvel meghosszabbítható, ha a rehabilitációs programban meghatározott eredményes rehabilitáció ezzel elérhető, vagy az ellátott önálló életvitelének kialakítása további segítséget igényel.

Az intézményi jogviszony megszűnik a jogosult halálával, illetve határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az elhelyezés időtartama meghosszabbítható.

Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti a jogosult, illetve törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentését követően a megegyezés szerinti időpontban; ha az intézményi elhelyezés már nem indokolt, amennyiben az ellátást igénybe vevő súlyosan megsérti a Házirendet (3 hónapos felmondási idővel); illetve másik intézménybe kell áthelyezni.

Az intézményi jogviszony megszűnésével a foglalkoztatásba bevontak munkaviszonya is megszűnik.

Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely kiterjed:

- a fizetendő személyi térítési díjra, esetleges hátralékaira,

- az intézmény tárgyi eszközeiben okozott kár megtérítésére,

- minden olyan dologra, amelyek az intézményi jogviszony megszüntetéséhez ok szerint kapcsolódnak.

 

 

Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Esthajnal Idősek Otthona Sajószentpéter

3770 Sajószentpéter, Somogyi Béla út 2-4.

Szervezetiegység-vezető: Baloginé Rónai Beáta

Telefonos elérhetőség: 48/521-070

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Az idősek otthonában jogszabályban meghatározott mértékű gondozási szükségletű, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeket ápolják és gondozzák, azonban az intézmény férőhelyszámának legfeljebb 15%-áig az is igénybe veheti ezt a szolgáltatást, aki ugyan nem rendelkezik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, jogszabályban előírt mértékű gondozási szükséglettel, de vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

Az időskorúakon kívül felvehető és ellátásban részesíthető az a 18. életévét betöltött, a jogszabály szerint meghatározott mértékű gondozási szükségletű személy is, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni és ellátása más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

A felvételnek azonban minden esetben kizáró oka az, ha az illető pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved, mert ez esetben ellátásáról állapotának megfelelően más intézményben, elkülönítetten kell gondoskodni.

 

Az ellátás igénybevételének módja

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A kérelmet szóban vagy írásban lehet előterjeszteni. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt—az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve—a törvényes képviselője terjeszti elő.

A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy—ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta—önállóan terjesztheti elő.

Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

Az ellátás iránti kérelmet formanyomtatványon, az intézmény székhelyén, az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell:

 • gondnokolt esetében a gondnokkirendelő határozatot,
 • időskorúaknál (nem gondnokolt esetben) a háziorvos, illetve kezelőorvos igazolását arról, hogy a kérelmező pszichiátriai, illetve szenvedélybetegségben nem szenved,
 • ingatlanvagyonnal rendelkező ellátást igénylő (az intézményi térítési díj szerződésben történő vállalása kivételével) köteles csatolni az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője által, az ingatlanról kiállított 3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt,
 • jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot.

 

Előgondozás

Az előgondozás feladatait az előgondozást végző személy az intézményi elhelyezés igénybevételét megelőzően végzi el, adatlapot tölt ki. Az intézményvezető vagy az általa megbízott személy szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba-vételéről, valamint az előgondozás elvégzésének időpontjáról.

Az előgondozási feladatokkal megbízott munkatárs a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ha a telephely szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.

 

Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető elvégzi az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően a Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Borsod Abaúj-Zemplén Vármegyei vezetőnél.

Az intézményvezető a jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét. Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

 

A gondozási szükséglet vizsgálata értékelő adatlapon történik. Az értékelő adatlap másolatát és az eredményről szóló igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követően megkapja az igénylő és törvényes képviselője.

Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről.

 

Intézményi elhelyezés

Az intézményvezető vagy az általa megbízott személy az intézményi ellátás megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát, a jövedelemvizsgálathoz mellékeli a jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot.

Az intézményvezető vagy az általa megbízott személy a jövedelemvizsgálat eredményeként megállapított jövedelemről és jövedelemhányadról, a jövedelem- és vagyonvizsgálat eredményeként megállapított, a személyi térítési díjnak a jelentős pénzvagyonból vagy a jelentős ingatlanvagyonból fedezett részösszegéről az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.

Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot.

 

Az ellátottak egészségének védelme, betegségük megelőzésének illetve továbbterjedésének elkerülése érdekében felvételre – soron kívüli, sürgős esetben is – csak a háziorvos által 3 hónapnál nem régebben kiállított, fertőző betegségtől mentességet bizonyító igazolás csatolása után kerülhet sor.

Az intézményvezető az intézményi elhelyezés igénybevételének lehetőségéről írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét. Ebben tájékoztatja

 • az előgondozás időpontjáról,
 • a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról,
 • az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.

Intézményi férőhely-üresedés esetén az intézményvezető haladéktalanul intézkedik a fentiekben leírtak szerint.

 

Az intézményvezető az ellátás iránti kérelmet elutasítja, ha az ellátást igénylő

 • fertőző betegségben szenved,
 • az ellátásra nem jogosult,
 • az intézmény szolgáltatása állapotának nem megfelelő.

Amennyiben az ellátást igénylő illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról való értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt a beutalás kérdéséről.

 

Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről.

Az intézményvezető az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről gondoskodik, ha annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja.

 

Soron kívüli ellátás

A soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az igénylő

 1. a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg,
 2. b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,
 3. c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,
 4. d) kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.

 

Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd dönt a jogosultak elhelyezési sorrendjéről.

A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben illetve beutaló határozatban fel kell tüntetni. Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetén az intézményvezető dönt.

Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.

 

A megállapodás tartalmazza:

 • az ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését),
 • az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét,
 • a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat.
 • az ellátottak érdekvédelmét
 • az intézményi jogviszony megszűnésének módjait.

 

A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kirendeltség állapítja meg, melyet évente felülvizsgál.

 

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, illetve az ellátott jövedelmének a 80%-át.

Az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díj megfizetését nyilatkozata alapján vállalhatja az ellátott, hozzátartozója, vagy más személy. Az így megfizetett térítési díj nem jogosítja fel a szolgáltatót a megkülönböztetett bánásmódra.

 

Az intézményi férőhely elfoglalását követően az intézmény orvosa megvizsgálja az ellátást igénybe vevőt. Az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy szükség esetén intézkedik a külön jogszabály szerinti ápolási, gondozási feladatok ellátásáról.

 

Az intézményben alkalmazott Megállapodást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 

 

Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Búzavirág Otthon Edelény

3780 Edelény, Szent Márton u. 1.

Szervezetiegység-vezető: Tompa Zoltánné

Telefonos elérhetőség: 48/524-010

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A fogyatékkal élők otthonába az a fogyatékos vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.

Az Edelényi értelmi fogyatékosok otthonában enyhe, középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos, valamint értelmi és más fogyatékosságban szenvedő, állandó és folyamatos ápolást igénylő személyek ápolása és gondozása történik.

A fogyatékos gyermekek esetében az ápolással, gondozással párhuzamosan biztosítjuk a korai fejlesztést és gondozást. A nagykorú fogyatékosok az intézményi ellátásuk során állapotuknak megfelelő önállósággal és döntési lehetőséggel rendelkeznek. Részesülnek a fogyatékosságuknak megfelelő, szinten tartó, képességfejlesztő, munkajellegű foglalkoztatásban, illetve sport- és szabadidős tevékenység végzésének lehetőségében.

 

Az ellátás igénybevételének módja

A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni. Az otthonba történő elhelyezés határozatlan időre szól. A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az orvosi igazolást vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést.

Az Szt. 115. § vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a vagyon- és jövedelemnyilatkozatot.

 

Előgondozás

A bentlakásos intézményi elhelyezés előtt előgondozás történik. Az előgondozás keretében az előgondozást végző személy tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre.

Az előgondozást végző személy az előgondozás során, a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.

Az előgondozást végző személy tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről és házi rendjéről- melynek egy rövidített példányát átadja a kérelmező részére.

Az előgondozást végző személy megállapításait előgondozási adatlapon rögzíti.

Ha az előgondozást végző személy az igénybe vevő egészségi állapota tekintetében lényeges különbséget észlel a kérelemben foglaltakhoz képest, úgy:

 1. a) kezdeményezi, hogy az intézmény orvosa—amennyiben erre mód van—, előzetesen vizsgálja meg az ellátást igénybe vevőt, illetve
 2. b) az intézményvezető kezdeményezi az orvosi igazolásban, kórházi zárójelentésben foglalt megállapítások felülvizsgálatát az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes egészségügyi szakrendelés—az ellátást indokoló diagnózis szerint illetékes—szakorvosától.

Az előgondozást végző személy szükség esetén segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőnek az előgondozás során észlelt és hatáskörébe nem tartozó probléma megoldásához.

Az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba-vételéről, valamint az előgondozás elvégzésének időpontjáról.

Az előgondozás során az előgondozást végző személy szükség esetén felveszi a kapcsolatot:

 1. a) az igénybe vevő szociális ellátását biztosító intézménnyel, a szolgáltatást biztosító személlyel,
 2. b) az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes szociális hatáskört gyakorló szervvel a segélyezésre, a közgyógyellátásra, a gyógyszertámogatásra vonatkozó adatok beszerzése végett,
 3. c) az igénybe vevő háziorvosával, kezelőorvosával az egészségi állapotra, illetve a korábbi gyógykezelésre vonatkozó adatok megismerése céljából,
 4. d) a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró, lakóhely szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalával (a továbbiakban: gyámhivatal) a cselekvőképességre vonatkozó adatok megismerése végett,
 5. e) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével, illetve legközelebbi hozzátartozóival.

Az előgondozás elvégzését követően, az intézményi elhelyezést megelőzően az intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról, valamint az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.

 

Intézményi elhelyezés

Intézményi férőhely üresedése esetén az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az ellátott behívásáról.

Az elhelyezés feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.

A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek otthonában történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.

Az ellátásra a kliens az intézményi jogviszony keletkezésétől tarthat igényt.

 

A szociális ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt, a csatolt dokumentumok és szakvélemény alapján, és írásban értesíti az ellátást igénylőt, ill. törvényes képviselőjét.

Az intézményi jogviszony megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, ill. törvényes képviselőjével megállapodást köt.

Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről.

Soron kívüli ellátás

A soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az igénybe vevő:

 1. a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg,
 2. b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,
 3. c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,
 4. d) kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.

 

A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.

Ha soron kívüli elhelyezési igény merül fel, az intézményvezető dönt a soron kívüliség fennállásáról, a férőhely elfoglalásának sorrendjéről.

 

Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.

 

A Megállapodás tartalmazza:

 • az ellátás kezdetének időpontját,
 • az intézményi ellátás időtartamát,
 • az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét,
 • a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,
 • intézményi jogviszony megszüntetés módjait,
 • az érdekképviselet formáit.

 

 

 

Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Aranyág Otthona Izsófalva

3741 Izsófalva, Mária táró 2/1.

Szervezetiegység-vezető: Fásiné Volopik Judit

Telefonos elérhetőség: 48/566-002

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, akinek állapota az ellátás igénylésének időpontjában—jogszabályban meghatározott szakvélemény alapján—nem veszélyeztető; akut gyógyintézeti kezelést nem igényel; és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.

Azt az igénylőt, akinek a kezelőorvos által meghatározott alapbetegsége időskori vagy egyéb szellemi leépülés, vagy súlyos antiszociális, közösségi együttélésre képtelen személyiségzavar, vagy szenvedélybetegség, csak abban az esetben lehet felvenni a pszichiátriai betegek otthonába, ha az intézmény ezen alapbetegségével összefüggésben is tud számára szolgáltatást nyújtani.

 

Az ellátás igénybevételének módja

Az ellátás igénylése, mind szóban, mind formai kötöttségek nélkül írásbeli alakban kérelmezhető. Bármilyen forma megfelelő, amelyből megállapíthatóak az ellátás szempontjából releváns adatok.

A kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

 • Gondnok kirendelő határozat/ vagy ideiglenes gondnok kirendelő határozat,
 • Bírósági ítélet gondnokság alá helyezésről (másolat),
 • Ha az ellátást igénylő a kérelmezés időpontjában otthonában tartózkodik, a területileg illetékes pszichiátriai gondozó/szakrendelés pszichiáter szakorvosának 3 hónapnál nem régebbi szakorvosi véleménye, amennyiben az ellátást igénylő a kérelmezés időpontjában fekvőbeteg gyógyintézetben tartózkodik, a területileg illetékes pszichiátriai osztály főorvosa által kiállított 3 hónapnál nem régebbi korrajzkivonat,
 • Jövedelmet igazoló, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kibocsátott értesítés másolata, nyugdíjszelvény másolata, egyéb jövedelemről szóló igazolás másolata,
 • Születési anyakönyvi kivonat másolata,
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya másolata.

 

A beérkezett kérelemmel kapcsolatos döntésről—ha a döntés pozitív—nem szükséges az írásbeli értesítés. Elutasítás esetén a kérelmező írásbeli értesítést kap, továbbá tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről.

Az ellátás iránti kérelemhez csatolandó mellékletek:

 • a területileg illetékes pszichiáter szakorvos szakvéleménye,
 • gondok-kirendelő határozat, amennyiben a kérelmező gondnokság alatt áll,
 • felvétel előtt három hónapnál nem régebben kiállított fertőző betegség mentességet bizonyító igazolás.

 

Az ellátásra szorulók kérelmük beérkezésének sorrendjében foglalhatják el helyüket. /Kivéve a sürgősségi kérelmet./

Soron kívüli ellátás

A soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az igénybe vevő:

 1. a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg,
 2. b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,
 3. c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,
 4. d) kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.

 

Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetén az intézményvezető és a szervezeti egység vezetője közösen dönt.

 

Az intézményi jogviszony keletkezését megállapodásban kell rögzíteni. A megállapodást cselekvőképes ellátást igénybe vevő esetében az ellátást igénybe vevő, cselekvőképtelen személy esetében a törvényes képviselő, korlátozottan cselekvőképes személy esetében az ellátott és a törvényes képviselő együttesen írja alá.

 

Előgondozás

A kérelmezőt a szervezeti egység előgondozásban részesíti. Az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét szóban vagy írásban tájékoztatjuk az igény nyilvántartásba-vételéről, valamint az előgondozás elvégzésének időpontjáról.

Az előgondozást végző személy a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint az ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít, hogy a szervezeti egység szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybevevő szükségleteinek és állapotának.

Tájékoztatást nyújt az igénybevevő részére a szervezeti egység életére való megfelelő felkészülés érdekében a házirendről.

 

Átadásra kerül a megállapodás tervezete.

Célja a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybevevő részére a szervezeti egységben, valamint a szervezeti egységben élők és dolgozók felkészítése az új igénybevevő fogadására, a zavartalan beilleszkedés biztosítása.

 

A kérelem benyújtásától számítva egy év elteltével a várakozók igényének indokoltságát a szervezeti egység felülvizsgálja.

 

Intézményi elhelyezés

A férőhely elfoglalásának időpontjáról a szervezeti egység szóban vagy írásban tájékoztatja a kérelmezőt, a törvényes képviselőt és az illetékes jegyzőt, az elhelyezés igénybe vételének lehetőségéről, a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról, az elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.

Weboldalunkon sütiket használunk

A bazcsiba.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.